Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Malewskiego

Rada Rodziców

Barbara Ulińska-Żurek - Przewodnicząca Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Barbara Ulińska-Żurek - PRZEWODNICZĄCA
Marcin Staszkun - V-ce przewodniczący
Elżbieta Chodakowska - Skarbnik
Iwona Pałucha - Sekretarz

informacje:

§ 30. 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów.
§ 30. 2. Rada Rodziców uchwala szczegółowy regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i ustawą.
§ 30. 3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
a). Rada Rodziców może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
b). Rada Rodziców może opiniować pracę nauczyciela w sprawach awansu zawodowego.
§30. 4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
§ 30. 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
a) opiniowanie programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły;
d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
e) działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły;
f) występowanie z inicjatywami w sprawie zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;
g) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
h) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
i) uczestniczenie w codziennym życiu szkoły, pomaganie w realizacji zadań statutowych;
(wyciąg ze statutu szkoły)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2016 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Rosiński
Ilość wyświetleń: 539
28 czerwca 2016 12:20 (Piotr Rosiński) - Aktualizacja informacji.
28 czerwca 2016 12:19 (Piotr Rosiński) - Dodanie nowej informacji.
20 czerwca 2016 11:16 (Piotr Rosiński) - Dodanie stanowiska: Przewodnicząca Rady Rodziców.
Realizacja: Superszkolna.pl