Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Malewskiego

Dyrektor

Marek Wąsik - Dyrektor

Zdjęcie osoby

Dane kontaktowe:

(89)541 29 62

informacje:

§ 26. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i z tego stanowiska odwołuje organ prowadzący szkołę.
§ 27. Dyrektor szkoły w szczególności:
27. 1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
27. 2. Dyrektor szkoły odpowiada za nadzór pedagogiczny, natomiast merytorycznie uprawnienia nadzoru pedagogicznego przekazuje wicedyrektorowi szkoły.
27. 3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki bezpiecznego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
27. 4. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i realizuje jej uchwały zgodnie z jej kompetencjami stanowiącymi.
27. 5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
27. 6. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
27. 7. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu dla szóstoklasistów.
27. 8. Występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
27. 9. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
27. 10. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, decydując w szczególności w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród oraz kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród, i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
27. 11. Współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami, Samorządem Uczniowskim.
27. 12. Działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i jest odpowiedzialny za:
a) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
b) realizację zadań wynikających z uchwał Rady Pedagogicznej, przepisów szczególnych oraz zarządzeń organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkołę,
c) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej i samorządnej pracy uczniów,
d) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
e) otacza szczególną opieką nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie wyznaczając im opiekuna.
27.13. Dyrektor szkoły informuje Radę Rodziców i Samorząd Szkolny w terminie 3 dni od daty otrzymania raportu o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i wskazuje możliwości zapoznania się z raportem
(wyciąg ze statutu szkoły)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2016 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Rosiński
Ilość wyświetleń: 590
28 czerwca 2016 12:17 (Piotr Rosiński) - Dodanie nowej informacji.
28 czerwca 2016 12:11 (Piotr Rosiński) - Usunięcie stanowiska.
28 czerwca 2016 12:11 (Piotr Rosiński) - Usunięcie stanowiska.
Realizacja: Superszkolna.pl